International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Симпозиумдун программасы белгиленген күнү жарыяланат.