International Congress on Economics and Administrative Sciences  JAVSCONGRESS ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER KONGRESİ

Конгресстин программасы тиешелүү күнү жарыяланат.